Hikikomori Quotes

Collection of top 1 famous quotes about Hikikomori

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Pinterest Share on Linkedin

Hikikomori Quotes By Shuichi Yoshida: Kazuko was worried about him, calling him a Kazuko was worried about him, calling him a hikikomori, a self-imposed shut-in. — Shuichi Yoshida